Menu

 

Wat wordt dan van u verwacht?

 

Sluit u een verzekering af? Houd er dan rekening mee dat dit rechten en plichten met zich meebrengt. Zo heeft u in beginsel recht op een uitkering bij schade, maar u dient zich ook zo te gedragen dat er zo min mogelijk schade ontstaat. Doet u dit niet, dan kan de verzekeraar besluiten uw schade niet te vergoeden.

 

Vaak staan in de polis naast het melden van de schade nog een aantal voorwaarden waar u zich aan dient te houden om schade te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed leest, begrijpt en ook naleeft.

Daarnaast gelden een aantal algemene regels waar iedereen zich aan moet houden, ook als deze niet in de polis staan.

Heeft u bijvoorbeeld een opstalverzekering? Dan gaat de verzekeraar ervan uit(gaan) dat u zich als ‘goed huisvader’ gedraagt. Dit houdt onder andere in dat u zorg moet dragen voor een juist onderhoud van uw woning en bovenal dat u dit aan kunt tonen. Bijvoorbeeld met een onderhoudscontract voor uw verwarming, of een nota van uw schoorsteenveger. Is het onderhoud van uw woning niet op orde, dan kan dit voor de verzekeraar reden zijn om de schade niet te vergoeden. Dit zal pas het geval zijn wanneer de schade (mede) is ontstaan, of verergerd, door slecht of achterstallig onderhoud.

 

Voor iedere verzekering geldt dat u er zo veel mogelijk aan moet doen om schade te voorkomen. Vaak komt dit gewoon neer op gezond verstand, maar soms ligt het minder voor de hand wat u moet doen. Als u niet precies weet wat er van u verwacht wordt, of u begrijpt de voorwaarden in de polis niet, dan kunt u uw tussenpersoon benaderen voor een gesprek.

Heeft u geen behoefte aan een aanvullend gesprek? Dan gaat uw vakspecialist ervan uit dat u de voorwaarden begrijpt en dat u weet wat er van u als verzekerde wordt verwacht.

 

Bij twijfel raden wij u altijd aan om (vooraf) contact op te nemen met een expert of een vakspecialist.

 

Onthoud in ieder geval de volgende tips:

  1. Lees de productwijzer, de polis en de voorwaarden van uw verzekering(en) goed door en als het niet duidelijk is maak dan een afspraak met uw vakspecialist of laat u bijstaan door een deskundige.
  2. Als eigenaar en/of belanghebbende van uw verzekerde eigendom (bijvoorbeeld een auto, huis, boot, enzovoort) bent u verplicht er voor te zorgen dat het goed wordt onderhouden (lees daarom de handleiding en volg de voorgeschreven instructies).
  3. Zijn er bij u (gewijzigde) omstandigheden bekend die van invloed kunnen zijn op de verzekering(en) (bijvoorbeeld een andere baan, gezinsuitbreiding, verhuur van uw woning enzovoort)? Laat uw vakspecialist dit zo spoedig mogelijk weten.
  4. Is er schade ontstaan (bijvoorbeeld door brand, ziekte of een ongeval)? Zorg ervoor dat u dit direct meldt en dat u probeert de schade zoveel mogelijk te beperken (is bijvoorbeeld een leiding gesprongen, draai dan meteen de hoofdkraan dicht).
  5. Met maatregelen en gedrag kunt u schade voorkomen of beperken. Bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten, een alarm inschakelen als u weg bent, minimaal 1 keer per jaar de brandmelder(s), Blusmiddelen en de EHBO koffer controleren en zorg dat deze samen met de blusdeken op een vaste plaats in huis ligt. Laat diefstalgevoelige spullen en geld niet in het zicht liggen.