Menu

 

Heeft u een ongeval gehad waarbij u letsel heeft opgelopen? Allereerst hopen we dat u voorspoedig en helemaal herstelt voorzover dat mogelijk is, gelet op de ernst en aard van uw letsel.

Aan uw herstel en de afwikkeling van uw zaak zijn soms hoge kosten verbonden, en er zijn doorgaans heel wat mensen bij betrokken. Eén hiervan is de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Deze zal in veel gevallen de kosten moeten vergoeden. Hieronder wordt aangegeven welke kostenposten er kunnen voorkomen en hoe de behandeling van uw zaak in grote lijnen dient te verlopen. Over de behandeling van uw schade hebben verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars namelijk gedragsregels afgesproken waaraan ze zich moeten houden. Mocht er op essentiële punten van de behandeling van uw schade worden afgeweken, of bent u het anderszins niet eens met de manier waarop uw zaak wordt afgehandeld, dan kunt u daarover een klacht indienen.

 

Wie kan een rol in de zaak spelen?

In een letselzaak zullen doorgaans verschillende partijen een rol spelen. U kunt te maken krijgen met de schadebehandelaar van de verzekeraar van de aansprakelijk gestelde persoon, een schaderegelaar, verschillende artsen, een medisch adviseur en ook een arbeidsdeskundige. Wie op welk moment wordt ingeschakeld, hangt af van (de aard en ernst van) het letsel dat u heeft opgelopen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen bijdraagt aan uw herstel en een snelle afwikkeling van uw zaak. Juist omdat er zoveel personen en instanties bij een letselzaak zijn betrokken, is het verstandig dat u een belangenbehartiger inschakelt. Deze kent alle fasen van het proces, weet wie welke rol speelt en kan zo nodig aan de bel trekken, mocht iets niet naar behoren verlopen.

 

 

Schakel een belangenbehartiger in

Een goede afhandeling van ongevallen met letselschade is vaak gecompliceerd en vereist speciale deskundigheid. En wie bovendien net een ongeval heeft meegemaakt, heeft geen behoefte of is helemaal niet in staat om zelf goed voor zijn of haar belangen op te komen. Daarom is het aan te raden om als slachtoffer een belangenbehartiger (bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekeraar, de vakbond, de ANWB, een advocaat of een letselschadedeskundige) in te schakelen, zeker in het geval dat herstel van uw letsel langer gaat duren dan drie maanden. Deze treedt namens u op en onderhoudt daarbij de contacten met de verschillende andere partijen. De kosten die dit met zich meebrengt, worden - mits ze nodig en redelijk zijn - vergoed door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Ook bij Slachtofferhulp Nederland kunt u terecht voor opvang. De daar werkzame vrijwilligers bieden u niet alleen steun, maar kunnen u ook de weg wijzen naar deskundigen in het schaderegelingsproces.

 

 

Vaststelling aansprakelijkheid en hoogte van de schadevergoeding

De (financiële) afhandeling van uw zaak verloopt volgens een vast patroon. Als eerste moet worden vastgesteld of degene die u letsel heeft toegebracht, daarvoor ook aansprakelijk is, bij welke verzekeraar deze persoon is verzekerd, en, met name bij ongevallen die niet zijn veroorzaakt door bestuurders van een motorrijtuig, of de aansprakelijkheidsverzekering ook dekking biedt voor uw schade. Of de persoon in kwestie aansprakelijk is, kan vaak al duidelijk worden uit het Europees Schadeformulier dat door beide partijen na het ongeval is ingevuld. Regelmatig is er meer informatie nodig, bijvoorbeeld een nader onderzoek omtrent de toedracht van het ongeval of een proces-verbaal van de politie. Vervolgens kan, als de aansprakelijkheid is vastgesteld en de verzekering biedt dekking, tot schadevergoeding worden overgegaan. Hierbij spelen verschillende factoren een rol: de aard en ernst van het letsel, de duur en mate van herstel, de vraag in hoeverre u de rest van uw leven last blijft ondervinden en of u uw beroep niet meer (volledig) kunt uitoefenen, de eventuele aanwezigheid van andere verzekeringen, en dergelijke. Dit proces kan snel gaan, maar kan ook enkele maanden (of soms jaren) duren, al naar gelang er sprake is van een stabiele toestand met betrekking tot uw genezings- en arbeidsproces.

 

 

Informatie-uitwisseling

Om een letselzaak goed te kunnen afwikkelen, heeft de verzekeraar van de aansprakelijke partij (voornamelijk medische) informatie van en over u nodig. Daarvoor schakelt de verzekeraar een medisch adviseur is, dat is een arts. Van deze arts krijgt u het verzoek om een medische machtiging te tekenen. Met deze machtiging geeft u toestemming om de medisch adviseur de in de machtiging bedoelde informatie te laten opvragen van degenen die u begeleiden: uw huisarts, uw specialist(en), eventueel uw fysiotherapeut en anderen. Bevorder de afwikkeling van uw zaak Zelf kunt u de afwikkeling van uw zaak vergemakkelijken door op verzoek van de verzekeraar van de aansprakelijke partij de namen en adressen van degenen die u medisch begeleiden, op te geven aan de medisch adviseur van de verzekeraar.

 

 

Eindoordeel

Op een gegeven moment zal de medisch adviseur van de verzekeraar uw situatie beoordelen. Hij kan dan tot de conclusie komen dat uw medische toestand stabiel is en dat er geen wijzigingen meer te verwachten zijn. Heeft u op dat moment echter nog klachten, dan kan hij in bepaalde gevallen een medische keuring adviseren. Meestal vormt deze keuring dan de basis voor een (ook financiële) eindafwikkeling van uw zaak. Uiteraard zal alles in overleg met u plaatsvinden. Uw zaak kan pas definitief worden afgewikkeld als uw letsel een medische eindtoestand bereikt. Hiermee wordt bedoeld dat er geen verandering meer te verwachten is.

 

 

Welke schadeposten kunnen zich voordoen? 

Door een ongeluk met lichamelijk letsel kunt u te maken krijgen met verschillende schadeposten. De meest voorkomende zijn hier voor u op een rij gezet. Er kunnen geen concrete bedragen worden genoemd: de hoogte van de kosten en van de vergoedingen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Sommige vergoedingen zijn ook gemaximeerd. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet u de kosten - liefst zo gespecificeerd mogelijk en met zoveel mogelijk bewijsstukken - claimen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. 

  • Schade door verlies van arbeidsvermogen ten gevolge van uw ongeval. Hiervoor bestaat recht op een vergoeding; die wordt betaald door de verzekeraar van de aansprakelijke partij.
  • Medische kosten: letsel brengt altijd medische kosten met zich mee. Misschien moet u geopereerd worden, of een (langdurige) specialistische behandeling ondergaan. Deze kosten worden doorgaans volledig vergoed door uw eigen zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar de medische kosten niet volledig vergoedt (bijvoorbeeld omdat er in uw geval sprake is van een eigen risico), dan kan een beroep worden gedaan op de verzekeraar van de aansprakelijke partij.
  • Reiskosten (van u of uw gezins- en naaste familieleden) die moeten worden gemaakt in verband met het ongeval, komen voor vergoeding in aanmerking: van en naar het ziekenhuis, de huisarts of andere hulpverleners.
  • Kosten voor extra huishoudelijk hulp die nodig is ten gevolge van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking (bijvoorbeeld thuiszorg).

 

Ook recht op smartengeld?

Iedereen die letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, heeft in principe recht op een vergoeding ter compensatie van pijn en ongemak. De hoogte van deze vergoeding kan sterk variëren en is onder meer afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel en de duur en mate van de genezing. Voor meer informatie kunt u de website van het Nationaal Platform Personenschade (NPP) raadplegen: www.verkeersongeval.nl. Meer specifieke informatie is verzameld in de bundel ‘Smartengeld’ van de ANWB.

 

Recht op een voorschot?

Zoals gezegd kan het herstel en ook de financiële afwikkeling van uw zaak soms lang duren, terwijl intussen wel allerlei kosten moeten worden gemaakt. Zodra de aansprakelijkheid vaststaat en u als gevolg van het ongeval kosten moet maken, terwijl de zaak nog niet is afgewikkeld, dan heeft de verzekeraar van de aansprakelijke partij de plicht om u een voorschot te verlenen. Dit voorschot wordt later verrekend met de uiteindelijke schadevergoeding.

 

Verzekeraars houden zich aan gedragsregels

Alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken zich voor de afwikkeling van letselschade te houden aan een uitgebreide set van regels: ‘Schade regelt u zo!’ Daarin staat onder andere waarover zij u op de hoogte moeten houden en op welk moment, en binnen welke termijnen zij, vergoedingen moeten uitkeren. U kunt deze gedragsregels opvragen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij of bij het Verbond van Verzekeraars (of downloaden via internet: www.verzekeraars.nl onder de buttons Consumenteninformatie/Schaderegelingsbeleid).