Menu

 

Na een verkeersongeval met blikschade en/of lichamelijk letsel moet er heel wat gebeuren en veel worden geregeld. Slachtoffers moeten worden geholpen en auto’s weggesleept. Er moet duidelijkheid komen over wie aansprakelijk is voor het ongeval en schade moet worden vergoed.

Hieronder staat aangegeven wat u moet doen als u betrokken raakt bij een verkeersongeluk. Niet alleen als inzittende van een auto, maar ook als (brom)fietser of voetganger. Het is goed te weten dat alle gemotoriseerde weggebruikers in Nederland verplicht zijn zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WAM-verzekering). Veroorzaakt iemand dan schade (en/of letsel) aan een ander, dan zorgt de verzekering ervoor dat deze schade aan de ander wordt vergoed. Bij een verkeersongeluk waarbij schade en/of letsel ontstaat, is meestal een van de partijen aansprakelijk. In de regel is het zo dat deze partij de schade aan de ander moet vergoeden. Het is dus van belang dat goed wordt nagegaan wie aansprakelijk is. Daarvoor moeten formulieren worden ingevuld, soms moet een proces-verbaal door de politie worden opgemaakt, soms zijn getuigen belangrijk. Ook de aansprakelijke partij zelf heeft in veel gevallen schade en/of letsel. Om voor een vergoeding van deze schade in aanmerking te komen, moet men een beroep doen op de eigen casco-, ongevallen- en/of ziektekostenverzekering. Is er geen casco- of ongevallenverzekering afgesloten door de aansprakelijke partij, dan moet deze de eigen schade betalen. In deze uitgave wordt in het eerste gedeelte ingegaan op materiële schade aan de auto, (brom)fiets, en dergelijke. Wat moet u doen, hoe verzamelt u de noodzakelijke gegevens en hoe kunt u de andere partij eventueel aansprakelijk stellen? Het tweede gedeelte is gewijd aan letselschade.

 

Wat te doen bij een ongeval?

Wat moet er allemaal gebeuren als u betrokken bent geraakt bij een ongeval en hoe komt u in aanmerking voor schadevergoeding? Het is belangrijk dat er direct na een ongeval, bij voorkeur ter plekke, zoveel mogelijk gegevens worden verzameld. Voor het noteren van de gegevens kunt u het Europees Schadeformulier gebruiken. Dat formulier krijgen alle motorrijtuigverzekerden van hun verzekeringsmaatschappij. Elke partij vult een deel van hetzelfde formulier in. Is er geen formulier beschikbaar, noteer dan in ieder geval de volgende gegevens: 

  • beschrijving van het ongeval, zo mogelijk met situatieschets;
  • naam, adres en kenteken (van de auto/motor/bromfiets) van de tegenpartij;
  • naam van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij;
  • namen en adressen van eventuele getuigen.

Ook op de achterkant van het formulier moeten gegevens worden ingevuld, maar dit kan thuis gebeuren. Voor een snelle schaderegeling is het erg belangrijk dat alle betrokken partijen het formulier ondertekenen. Alle gegevens over schade en letsel die u door toedoen van een motorrijtuig is of heeft toegebracht, moeten worden verzameld. Overigens kunnen voetgangers en fietsers behalve slachtoffer natuurlijk ook zelf aansprakelijk zijn voor schade die zij in het verkeer veroorzaken. Zij zijn weliswaar niet verplicht om zich te verzekeren, maar velen hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, waarop het risico dat zij als fietser of voetganger schade aan anderen toebrengen, is gedekt. Als u betrokken bent bij een verkeersongeval is het verstandig om de politie te waarschuwen. Deze kan u van dienst zijn bij het verzamelen van gegevens en bij het invullen van het aanrijdingsformulier en zorgt voor registratie. Daarnaast kan de politie een proces-verbaal opmaken. Dat hoeft alléén als er sprake is van ernstige overtreding van de verkeerswetgeving, zwaar lichamelijk letsel/overlijden en/of medische behandeling in een ziekenhuis ten gevolge van letsel. De verklaringen van de betrokkenen en eventuele getuigen worden in een proces-verbaal opgenomen. De gegevens over het resultaat van een technisch onderzoek door de politie kunnen ook in het proces-verbaal worden genoemd. Een kopie van de registratiewet en/of het opgemaakte proces-verbaal van de politie kunt u telefonisch aanvragen bij de Stichting Processen Verbaal te Zoetermeer (zie de adressenlijst achterin de brochure). Indien als gevolg van het ongeval niet meer met de auto kan worden gereden, waardoor berging en alternatief vervoer noodzakelijk is, dient ook de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij, de Wegenwacht of een garage te worden gewaarschuwd. De auto wordt dan naar een door u aan te geven plaats vervoerd. Afhankelijk van de dekking van uw verzekering kunt u zelf meestal ook naar uw bestemming worden gebracht.

Wie eist, bewijst!

Degene die schade aan een ander toebrengt en hiervoor aansprakelijk is, zal in het algemeen de financiële gevolgen moeten dragen. Maar ook geldt dat wie schadevergoeding vordert, het recht daarop wel moet bewijzen. Het recht kent op deze regel enkele uitzonderingen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is dat wanneer een fietser of voetganger in botsing komt met een motorrijtuig, de bestuurder (eigenaar/houder) van dat voertuig in principe aansprakelijk is.

 

 

Wat moet u met de gegevens doen?

Wat moet u doen als u de gegevens die voor u van belang zijn, heeft verzameld? Indien u een verzekering heeft gesloten via een assurantietussenpersoon, dan komt die in de eerste plaats in aanmerking om u behulpzaam te zijn bij het afwikkelen van de financiële gevolgen van een verkeersongeval. Uw tussenpersoon dient uw WA verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het ongeval. Als u uw verzekering rechtstreeks bij een maatschappij heeft afgesloten, moet u zelf contact opnemen met uw verzekeraar. Ook de ziektekosten-, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappij moeten zo nodig worden geïnformeerd over het ongeval. Voor de schade aan uw eigen auto moet u ook uw eigen cascoverzekeringsmaatschappij over het ongeval inlichten. Dat doet u óók als u geen schuld meent te hebben aan het ongeval.

 

Is de tegenpartij aansprakelijk?

Wanneer u van mening bent dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de financiële gevolgen van het ongeval, dan stelt u deze per brief aansprakelijk. Op bladzijde 14 en 15 van deze brochure vindt u een voorbeeld van een brief waarmee iemand aansprakelijk kan worden gesteld. In deze brief vermeldt u zoveel mogelijk gegevens over het ongeval. Als u weet bij welke maatschappij de tegenpartij zijn WA-autoverzekering heeft afgesloten (dat moet ook worden vermeld op het Europees Schadeformulier), dan kunt u ook rechtstreeks de maatschappij van de tegenpartij aansprakelijk stellen (bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bestaat dit recht niet). De brief moet zo snel mogelijk worden verstuurd en daarin moet in grote lijnen worden vermeld welke schade u vergoed wilt hebben. In de brief moet bovendien worden gevraagd of de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent. De beschrijving van het voorval behoort zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Het is namelijk niet voldoende dat voor uw gevoel de aansprakelijkheid bij de tegenpartij ligt; zorg ervoor dat deze aansprakelijkheid door feiten of getuigenverklaringen kan worden aangetoond. Heeft u zich verzekerd voor verkeersrechtsbijstand, dan kunt u de schade door uw rechtsbijstandsverzekeraar laten verhalen. Ook deze heeft hiervoor natuurlijk zoveel mogelijk gegevens nodig. Over het schadebedrag is door de aansprakelijke partij wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van de aanrijding.